Vem ska ansvara för servicen på stationerna?

Resenärerna med bussar och tåg som ska göra byten på en eller annan station måste känna trygghet även att bytet fungerar. Under själva resandet med tåget eller bussen är det bolaget som tillhandahåller den service som behövs, det är alldeles självklart. Men så är det inte vid bytena. Där svara varje bolag bara för sin …

Resenärer behöver ha kartan i huvudet för att koll-resor ska bli självklart attraktiva

Publicerat avKurt Hultgren 2021-12-31 Lämna en kommentar Resenärerna behöver ha nätet i huvudet för att det ska bli självklart attraktivt För att resenärer ska känna att kollektivtrafiken är attraktiv måste var och en känna till hur de närmaste linjerna går. Alla behöver inte kunna alla linjer, men åtminstone vart de närmaste linjerna går och hur …

Ge RKM en utökad roll! RKM måste leva upp till sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) har 2022 funnits i tio år. De har etablerats som en bra aktör för att definiera krav på kollektivtrafiken inom ett län. Men nu är det dags att utvidga deras roll till att omfatta även den kollektivtrafik som utgör fortsättningen för alla de resenärer som byter till eller från långväga kollektivtrafik …

Bytena är kruxet – bytena är avgörande för att kunna välja kollektivresor

Bytena måste ha den kvalitet som resenärerna har rätt att önska sig för att resan ska bli attraktiv. Det är  många som åker kollektivt. Det är just det som är poängen med kollektivresandet, det gemensamma bruket av färdmedel. Och stora strömmar betyder inte alltid att alla ska från samma punkt till samma punkt. De allra …

App duger inte som enda betalningsform

Enbart appar och varken kontanter eller kontokort duger inte! Att sälja biljett i en app kan gå bra som ett alternativ , men inte som enda betalningsmetod. Kan infrastrutkurministerns löfte om ett gemensamt betalsystem förverkligas 2022? Kollektivtrafiken är en del av lösningen i klimatkrisen.   De svenska regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM), liksom de tidigare Trafikhuvudmännen,  har …

Järnvägsnätet måste ha redundans

Omledning måste kunna erbjudas för att järnvägsransporterna i järnvägsnätet ska bli ordentligt pålitliga. Det är bara på så sätt som full pålitlighet kan erhållas. Det duger inte att en blockering på en enda sträcka kan blockera så gott som hela nätet. Järnvägsnätet är beroende av att spåren kan utnyttjas effektivt inom det nät som finns …

Elsparkcyklar ger gaturummet nya roller

Tack vare elparkcyklarna kan gaturummet generellt komma att förbättras för de flesta invånare. Gatans yta för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik kan definieras om – inklusive den plats som ägnas åt fordon som bara är uppställda och i princip i vägen för framkomligheten. De parkerade bilarna måste maka på sig. Gaturummet utgör i sg en …

Fokus på ovana resenärer – nödvändigt för alla

De flesta regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har ambitiösa hemsidor. Men det finns en är något som saknas och som kan förbättras. De är i de flesta fall riktade till dem som redan är kollektivresenärer. Det finns en klar förbättringspotential. I den utmaning som klimatkrisen innebär måste fler åka kollektivt. Hemsidorna måste inrikta sig i första hand …

Snabba, tydliga och enkla europeiska tågbiljetter krävs av EU

En internationella lobbygrupp för utveckling av europeisk långväga tågtrafik har initierats av den nederländska regeringen och har stöd från både Frankrike, Tyskland, Europeiska PassagerarFederation (EPF) och EU. Med anledning av att EU proklamerat 2021 som ”järnvägens år” hölls et seminarium den 25 juni där flera grundläggande frågor diskuterades och lösningar skisserades. Det konstaterades att en …

Varför räknas inte viss kollektivtrafik på allvar? Somliga linjer gills inte

Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna missuppfattat sin uppgift, eller måste de ges en ny instruktion? Vissa båtlinjer finns inte. Alla talar om att de borde finnas fler båtlinjer i kollektivtrafiken i Stockholm. Inte så att de gamla roddarmadammerna ska återuppstå, och kanske inte heller alla Ångslupsbolagets färjelinjer heller, de som fanns ännu på 1920-talet, före en …