Järnvägsnätet måste ha redundans

Omledning måste kunna erbjudas för att järnvägsransporterna i järnvägsnätet ska bli ordentligt pålitliga. Det är bara på så sätt som full pålitlighet kan erhållas. Det duger inte att en blockering på en enda sträcka kan blockera så gott som hela nätet. Järnvägsnätet är beroende av att spåren kan utnyttjas effektivt inom det nät som finns …

Elsparkcyklar ger gaturummet nya roller

Tack vare elparkcyklarna kan gaturummet generellt komma att förbättras för de flesta invånare. Gatans yta för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik kan definieras om – inklusive den plats som ägnas åt fordon som bara är uppställda och i princip i vägen för framkomligheten. De parkerade bilarna måste maka på sig. Gaturummet utgör i sg en …

Fokus på ovana resenärer – nödvändigt för alla

De flesta regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har ambitiösa hemsidor. Men det finns en är något som saknas och som kan förbättras. De är i de flesta fall riktade till dem som redan är kollektivresenärer. Det finns en klar förbättringspotential. I den utmaning som klimatkrisen innebär måste fler åka kollektivt. Hemsidorna måste inrikta sig i första hand …

Snabba, tydliga och enkla europeiska tågbiljetter krävs av EU

En internationella lobbygrupp för utveckling av europeisk långväga tågtrafik har initierats av den nederländska regeringen och har stöd från både Frankrike, Tyskland, Europeiska PassagerarFederation (EPF) och EU. Med anledning av att EU proklamerat 2021 som ”järnvägens år” hölls et seminarium den 25 juni där flera grundläggande frågor diskuterades och lösningar skisserades. Det konstaterades att en …

Varför räknas inte viss kollektivtrafik på allvar? Somliga linjer gills inte

Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna missuppfattat sin uppgift, eller måste de ges en ny instruktion? Vissa båtlinjer finns inte. Alla talar om att de borde finnas fler båtlinjer i kollektivtrafiken i Stockholm. Inte så att de gamla roddarmadammerna ska återuppstå, och kanske inte heller alla Ångslupsbolagets färjelinjer heller, de som fanns ännu på 1920-talet, före en …

Varför vänstertrafik på GC-vägar – och varför just för fotgängare?

Att uppmuntra förvirring och skapa olycksrisker kan inte vara Trafikverkets uppgift Alla de gångbanor som är upplåtna för cykling har fått en galen föreskrift om vänstertrafik för fotgängare. Den är utfädad av Trafikverket och heter 2018:1559.  Sådana gång- och cykelbanor, som är skyltade för både gång och cykel, me n utan en mittlinje som delar …

Bredare trottoarer krävs

Fotgängare måste få plats på stadens gator Fotgängare är många. Att gå till fots är faktiskt det vanligaste sättet att förflytta sig, även om de flesta inte går så långt. Naturligtvis finns det väldigt många som åker kollektivt med spårvagn eller buss, med tunnelbana eller tåg  Alla dessa gör också promenader till och från påstigningsplats …

Regionerna är inga delstater

Dagens regioner kan skrotas Regionernas roll måste omprövas. Det nuvarande systemet med regioner bör skrotas och ersättas med 21vå olika lösningar för sjukvården och kollektivtrafiken, som fungerar på helt skilda sätt och inte har något med varandra att göra. Sjukvården bör läggas på staten. Kollektivtrafiken bör regionalt utföras av kommunalförbund, som grundas på de kommuner …

Nästan ett London-betalsystem i Stockholm – snabbt infört

Ett oväntat snabbt första steg genomfördes den 2 februari Den 1 februari meddelade SL att det redan från den 2 februari skulle bli möjligt att använda vanliga kontokort för att blippa till sig en betald resa med kollektivtrafiken i Stockholms län med vanliga kontokort. Det var en glad överraskning, eftersom SL har varit mycket hemlighetsfulla …

Årskort-Sverigekort-Londonbiljettköp

Biljettköp måste bli enklare – det tjänar alla på, även trafikföretagen och samhället Biljettköp är för närvarande det största problemet för den som vill åka kollektivtrafik och helst inte vill träffa så många människor i situationen biljettköp. Det är en väldigt speciell situation, men den visar på ett av kollektivtrafikens största problem. Det är inte …