EPF driver resenärskraven på Europanivå

EPF driver resenärsperspektivet i flera stora sammanhang i Europa

Vid EPFs möte med medlemsorganisationerna i juni redovisades en rad intressanta aktiviteter som visar att EPF spelar en viktig roll i den europeiska utvecklingen. Resenärsforums representant Kurt Hultgren kan här rapportera en rad intressanta aktiviteter. Resenärsperspektivet håller på att bli en viktig faktor inte bara i Sverige utan i hela Europa. EPFs styrelse, där Emil Frodlund ingår, gör ett mycket bra arbete, som också gynnar de svenska resenärerna. Vårens arbete presenterades. – En term kan behöva förklaras. DG MOVE är Transportdirektoratet (DG=Département Gouvernemental), dvs vad man kan beskriva som ett EU-ministerium.

EPF (Europeiska Passagerarfederationen), där Resenärsforum är en av medlemmarna,  lägger fram initiativ i olika europeiska beslutsforum och ser till att resenärsperspektivet kommer med i beslutsprocessen. EU arbetar för närvarande med Den gröna given, The Green Deal, som initierar klimatvänliga åtgärder. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har förklarat att 2021 kommer att vara the Year of Rail. Det är en allvarlig utmaning, inte minst eftersom de olika regeringarna inom EU tycker att det är en bra idé, men inte riktigt förstår vad de måste göra för att åstadkomma framsteg. Det finns många aktiva EU-parlamentariker, många kommissionstjänstemän och många nationella parlamentsledamöter som gärna vill medverka. Men för närvarande överskuggas allt av den pågående coronapandemin. Bara en sådan sak som att lokaltrafikföretagen i annonser uppmanar människor att inte åka kollektivt, är ju barockt på längre sikt. En sak vore om de själva presenterade någon metod för att göra det enklare för riskgrupper att åka utan att smittas. Men det är inte så de tänker just nu. Många tycks helst vilja bli av med en trogen del av kundkretsen, verkar det som. Ju färre som reser, desto mindre slitage på stolar, bänkar och trappor, synes vara en bakomliggande förklaring. Sänkta kostnader är alltid något som hägrar. Men det är en kortsiktig syn.

Desto viktigare är det att någon driver resenärernas synpunkter. Vid EPFs möte i den 2 juni som var ett ”General Meeting” med alla medlemsorganisationer deltagande. Denna gång var det ett digitalt möte. Där redovisades en rad aktiviteter som EPF genomfört under de senaste månaderna.  Jag tycker att det är bra att kunna redovisa hur många saker som pågår, när alla samtidigt konstaterar att så många möten är inställda, och allt går på sparlåga. Allt går inte på sparlåga.

EPFs president, Michel Quidort, har producerat en kort video som nu ligger på EPFs hemsida. Budskapet är att alla trafikföretag måste erbjuda ett basutbud av resetjänster och en tillräcklig information till alla dem som vill och behöver åka även i ett läge med restriktioner. Dessutom ska alla informera om hur resenärerna ska kompenseras för inställda resor som redan blivit betalda.

Emil Frodlund  redogjorde för arbetet med förberedelserna för att återinföra en nattågsförbindelse mellan Sverige (Malmö) och Bryssel. Styrelsen diskuterade hur en studie bör utformas inför en framstöt till DG MOVE.

EPF-sekretariatet visade hur EPF gjort för att formulera en ställningstagande (position paper) påverka förändringarna i förordningen om flygresenärernas rättigheter (261/2004) och förordningen 2027/97 angående flygbolagens ansvar för passagerare och deras bagage för att stärka passagerarnas rättigheter.

EPF skrev till EU-kommissionens ordförande med anledning av år 2021 som järnvägens år och framhöll att resultatet i högsta grad är avhängigt av att resenärsperspektivet blir tillgodosett. Resenärerna bör ingå i de arbetsgrupper som kommer att etableras. Kort därpå blev EPF inbjudet till ett första möte med intressenterna. Där poängterade ordföranden i kommittén att resenärernas medverkan är en viktig faktor. Ett gemensamt brev i samma fråga har skickats av EPF, den europeiska konsumentorganisatonen BEUC, den europeiska handikapporganisationen EDF och den europeiska äldreorganisatonen AGE.

EPF har mycket aktivt arbetat för att kompensation för resenärernas biljettproblem i samband med coronapandemin ska lösas på ett för resenärerna acceptabelt sätt när förbindelser ställts in, resor har fått avbrytas osv. Den kontantersättning som anses naturlig i övriga branscher har i många fall ersatts med företagens önskan om att lämna tillgodokvitton eller andra löften. Eftersom resenärerna är den svagare parten i dessa sammanhang är det viktigt att deras rättigheter särskilt respekteras. Detta brukar vara EUs linje. Resenärer ska kunna acceptera tillgodohavanden ifall de så önskar, men de ska ha rätt att få kontant ersättning. Det är kärnan i resenärsrättigheterna. Kommissionen har visat att den  ställer sig bakom EPFs krav.

EPF har också haft täta kontakter med EU-rådets nationella representanter (dvs ländernas regeringar) av vilka Tyskland kommer att överta ordförandeskapet under andra halvåret 2020. En stor fråga har varit att resenärernas rättigheter bör utökas i enlighet med det som parlamentet föreslagit och som EPF hårt driver, inte den försvagade skrivning som Kommissionen hittills har givit uttryck för inför det rådsbeslut som förestår.

EPF har inbjudits av Järnvägsunionen UIC till att medverka i dess Covid-19-task-force kommitté. Därigenom har EPF sekretariat fått inblick i ett stort antal frågor som rör de olika järnvägarnas åtgärder vad gäller Covid-19-planering, såväl operatörernas som infrastrukturhållarnas synpunkter. EPF har därför också tillsammans med Transport Focus, den brittiska ”watchdog-organisatonen för resenärerna”, att veckovis redovisa vilka åtgärder som vidtas löpande i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien.       

EPF har, också genom Chris Irwin, blivit delaktigt i den stora ’Transport, Health and Environment Pan-European Programme’ inom FNs ECO-SOC för Europa, som startat en arbetsgrupp ’task-force for Development of Green and Healthy  Sustainable Transport Principles’. Den räknar med att lägga fram en rapport i höst.  Den kommer att utveckla principer för långvarigt hållbar, grön och hälsosam utveckling  för transportväsendet. Chris Irwin var redan tidigare ledamot i UN-ECE Railway Working Party, och ingår nu i denna nya  task-force. EPF hoppas att vi därigenom ska kunna stöda det initiativ som den nederländska regeringen har framfört inom EU  gällande utveckling av internationella järnvägsförbindelserna som även är angelägna för svensk del.

EPF Arriën Kruyt (från Nederländerna) deltog i en videokonferens om internationell tågtrafik tillsammans med Daniel Mes, som ingår i vice-ordförande Timmermans kabinett. Daniel Mes leder arbetet med Green Deal. Arriën Kruyt rapporterade en konstruktiv diskussion vad gäller kollektivresenärernas perspektiv.

I den pågående revideringen av 2011 års Transport White Paper inom DG MOVE har EPF givit ett utförligt remissvar till DG MOVE, där Riccardo driver   utredningen i detta ärende. Riccardo följde upp vårt yttrande med en lång och omfattande intervju med EPFs respresentanter, vilket gav intrycket att arbetgruppens rapport skulle ta intryck från EPFs inspel, och följa upp detta vidare.

EPF Willy Smeulders deltog i en konstruktiv diskussion i en workshop inom expertgruppen för Urban Mobility, med dess ordförande Matthew Baldwin, som är är Deputy Director General of DG MOVE. Där diskuterades de första erfarenheterna av Covid-19-pandemin och framtida åtgärder. Där finns erfarenheter att dra, liksom möjligheter att identifiera utvecklingslinjer gällande hållbara lösningar i linje med Green Deal. Särskilt angeläget är att återskapa förtroendet för kollektivtrafiken hos både resenärer och personal. Dit hör också hur markanvändningen bör ändras i städerna, gemensamt brukade, multimodala och integrerade transporter, pop-up infrastruktur och åtgärder för att stöda aktiv mobilitet och fysiska avstånd.  

EPF har också på olika sätt samverkat med den europeiska konsumentrörelsen BEUC, Polis, UITP, EDF och AGE för att understryka resenärsperspektivet i kollektivtrafiken, med särskild vikt vid resenärernas behov önskemål och vad som är attraktivt, såväl i samband med pandemins perspektiv, men ännu mer för att bekämpa klimatuthotet och för att öka hälsoläget hos befolkningen, liksom  för att utjämna social skillnader. Flera gemensamma brev har skickats.

Flera forsknings- och utvecklingsprojekt har fortsatts under våren, där EPF ingår som en expertgrupp i projekten. EPF ingår i sex olika Horizon 2020-projekt. Dessutom förbereds medverkan i ett par Shift-2-Rail-projekt genom diskussioner och genom medverkan i rådgivande grupper och i ERRAC. ●   

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *